Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Odd Školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúca oddeleniaAnna JUREČKOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780413
Mail:anna.jureckova@vysoketatry.sk
Matrika, evidencia obyvateľstvaEva PETRENKOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780445
Mail:eva.petrenkova@vysoketatry.sk
Pult prvého kontaktu, podateľňaEva PUŠKÁROVÁTelefon:+421 (0) 52 4780411
Mail:eva.puskarova@vysoketatry.sk
Lenka HURAJTOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780444
Mail:lenka.hurajtova@vysoketatry.sk
Sociálny pracovníkMgr. Vlasta ZLATÁTelefón:+421 (0) 52 4780446
Mail:vlasta.zlata@vysoketatry.sk

Kde nás nájdete?                                                                                 
Kancelárie Oddelenia organizačného a sociálnych vecí nájdete na prvom poschodí vľavo, číslo dverí 12 a 13,14 v budove Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

305.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov - k nahliadnutiu


Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri svojej činnosti zabezpečuje plnenie najmä týchto úloh:

 • organizačno-technicky zabezpečuje prípravu zasadania mestského zastupiteľstva a mestskej rady 
 • vyhotovuje zápisnice , uznesenia a výpisov uznesení z rokovaní MZ a MR 
 • sleduje vybavovanie interpelácií, pripomienok a požiadaviek poslancov zo zasadnutí MZ, MsV, komisií a občanov z verejných zhromaždení 
 • vedie prehľad o účasti poslancov na zasadnutiach MZ a MR 
 • sleduje činnosť komisií a mestských výborov a poskytuje potrebnú metodickú a organizačnú pomoc 
 • spolupracuje pri príprave návrhov nariadení mesta a ďalších vnútro organizačných predpisov 
 • vedie evidenciu nariadení mesta a zabezpečuje ich zverejnenie na internetových stránkach mesta 
 • organizačno-technicky pripravuje a realizuje parlamentné voľby, komunálne voľby a referendum 
 • uskutočňuje občianske obrady a slávnosti 
 • pripravuje a organizačno-technicky zabezpečuje prijatia primátorom podľa veľkého a malého protokolu v obradnej miestnosti
 • spolupracuje s kronikárom mesta pri zabezpečovaní podkladových materiálov pre písanie kroniky 
 • spravuje, obstaráva a dopĺňa inventár mestského úradu / vnútorné vybavenie / a sleduje pohyb vrátane evidencie a výkazníctva 
 • obstaráva a eviduje zásoby, DHM a IHM pre správu mesta
 • zabezpečuje správu registratúry /archív/  
 • pripravuje a spracováva podklady pre rozhodnutia o poskytovaní jednorázových dávok, prípadne vecných dávok na úseku sociálnej starostlivosti, o povinnosti vrátiť jednorázovú dávku alebo jej časť ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila 
 • vedie evidenciu poberateľov jednotlivých druhov dôchodku, spisuje žiadosti o dôchodky 
 • vedie evidenciu dôchodcov, zabezpečuje činnosť klubov dôchodcov, navrhuje a sleduje čerpanie ich rozpočtu 
 • pripravuje a spracováva podklady pre rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za jej poskytovanie, vykonáva šetrenia na tomto úseku 
 • pripravuje podklady pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky 
 • vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov v spolupráci s kompetentným orgánom vyššieho stupňa 
 • poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch- ak je ohrozené zdravie alebo život maloletého v doterajšom prostredí 
 • spolupracuje s Obvodným úradom pri riešení nepriaznivej životnej situácii v rodine s nezaopatrenými deťmi 
 • spolupracuje s Obvodným úradom pri poskytovaní dávok sociálnej pomoci a príspevku na bývanie 
 • oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých 
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo Obvodným úradom 
 • oznamuje Obvodným úradom občanov, ktorí sa odmietli zúčastniť na vykonávaní menších obecných služieb ak ich mesto organizuje 
 • komplexne vedie agendu školstva, pripravuje, zabezpečuje požiadavky a návrhy: 
  1. pre vytváranie finančných podmienok na riadny výkon činnosti základných škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto
  2. pre vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách 
  3. plánu a rozpočtu pre školy a školské zariadenia v oblasti investícií a pritom spolupracuje s oddelením výstavby , ÚP a dopravy 
  4. pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 
  5. na vytváranie podmienok pre stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 
 • predkladá na rokovanie mestu informácie z rokovaní rád škôl a školských zariadení 
 • zabezpečuje prerokovanie s riaditeľom školy alebo školského zariadenia a predkladá návrhy orgánom mesta najmä vo veciach: 
  1. koncepcie rozvoja jednotlivých škôl a školských zariadení 
  2. rozpočtu a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy alebo školského zariadenia 
  3. personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy alebo školského zariadenia 
  4. požiadaviek mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu 
  5. správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách 
 • zabezpečuje vypracovanie a predkladanie orgánom mesta správy o výsledkoch činnosti rady škôl a školských zariadení
 • zabezpečuje komplexnú písomnú agendu vo veciach: 
  1. zriaďovania a zrušenia podľa siete škôl a školských zariadení
  2. výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia školskej dochádzky 
  3. výkonu štátnej správy v druhom stupni 
  4. školských obvodov jednotlivých škôl 
  5. oznámenia obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode 
  6. určenie školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa platnej legislatívy
 • vedie písomnú agendu z rokovaní mestskej školskej rady 
 • organizačne zabezpečuje ustanovenie mestskej školskej rady, školskej rady 
 • vedie celkový rozpočet školstva 
 • zabezpečuje úlohy na úseku zdravotníctva
 • spolupracuje s komisiou zdravotnou 
 • vedie celkovú ekonomiku polikliniky, včítane dopravnej zdravotnej služby 
 • spolupracuje s poisťovňami pri spracovávaní mesačných podkladov na fakturáciu 
 • sleduje požiadavky na špeciálny zdravotnícky materiál 
 • vedie evidenciu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a prechodný pobyt a operatívnej evidencie v pohybe obyvateľov 
 • spracováva charakteristiky a posudky na občanov pre orgány činné v trestnom konaní 
 • vydáva občanom na vlastnú žiadosť potvrdenia o pobyte, majetkových a rodinných pomeroch 
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s evidenciou brancov 
 • vedie evidenciu súpisných čísiel objektov a zabezpečuje číslovanie objektov v meste 
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu 
 • spisuje protokoly o škodách spôsobených na včelstvách a vedie evidenciu chovateľov včiel 
 • vedie knihu narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a vedenie indexov zápisov do matričných kníh 
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch 
 • vydáva zápisy z matričných kníh a iných potvrdení o údajoch v matrike 
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi
 • prijíma oznámenie manželov po rozvode o tom, že prijímajú opäť predošlé priezvisko a vydáva potvrdenia 
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, podávanie oznámení na súd ak nie je otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov, podávanie na súd návrhov na určenie mena alebo priezviska dieťaťa ak sa rodičia na tom nedohodli 
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky 
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách, ktoré nastali v osobnom stave príslušným orgánom 
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka