Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy

Odd Stavebné
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Vedúca oddeleniaIng. Dana ŠÍPKOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780421
Mobil:+421 (0) 903 980260
Mail:dana.sipkova@vysoketatry.sk
Stavebný poriadokIng. Emilia KUŠNÍROVÁTelefon:+421 (0) 52 4780422
Mail:emilia.kusnirova@vysoketatry.sk
Stavebný poriadokEva ŠIMONOVÁTelefon:+421 (0) 52 4780423
Mail:eva.simonova@vysoketatry.sk
Geografické informačné systémy mesta, dopravaIng. Štefan MULIKTelefon:+421 (0) 52 4780450
Mail:stefan.mulik@vysoketatry.sk
Územné plánovanieIng. Lucia BOHURÁDOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780420
Mail:lucia.bohuradova@vysoketatry.sk
Oddelenie územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 • prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam

 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

 • vydáva rozhodnutia o povolení informačných a reklamných zariadení

 • nariaďuje odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu

 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia

 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny

 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie

 • povoľuje zmeny v užívaní stavby

 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbách alebo stavebných pozemkoch a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení

 • nariaďuje vykonať nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia

 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie

 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu

 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb

 • zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby podľa stavebného zákona

 • zabezpečuje konanie o dodatočnom povolení stavby

 • vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutie

 • rozhoduje o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia

 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

 • zabezpečuje verejné prerokovanie územnoplánovacích dokumentácií a podkladov

 • pripravuje územnoplánovacie informácie k spôsobu využitia územia

 • posudzuje zmeny účelu užívania stavby

 • poskytuje odborné konzultácie pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia

 • vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie

 • zabezpečuje podklady pre rozvojové zámery na území mesta

 • na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle platných zákonov vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, spolupracuje s krajským pamiatkovým úradom a koordinuje stavebné činnosti na území pamiatkovej zóny

 • koordinuje a usmerňuje urbanisticko-priestorový, krajinársko-ekologický a územno-technický rozvoj spravovaného územia mesta i vo väzbe na susediace sídla

 • zabezpečuje vypracovanie všeobecne záväzných nariadení

 • spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy ako aj ďalšími odbornými organizáciami ochrany prírody, ovzdušia a vôd pri príprave opatrení na postupné zlepšovanie životného prostredia na území mesta

 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, na úseku ochrany prírody a krajiny , na úseku vodného hospodárstva a na úseku ochrany ovzdušia,

 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie komunikácií a pod.)
  určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii dopravy v meste

 • posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy

 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov

 • vedie passport miestnych komunikácií, passport dopravného značenia vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie

 • zabezpečuje vypracovanie všeobecne záväzných nariadení

 • eviduje pozemky v súvislosti so stavebnou činnosťou

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka