Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačný poriadok

 O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K

 

 Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry v Starom Smokovci v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

Organizačný poriadok Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenia:
 1. Organizačný poriadok Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „organizačný poriadok“/ je základnou organizačno-právnou normou Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci /ďalej len „mestský úrad“/ a je záväzný pre všetkých zamestnancov Mesta Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ zamestnaných na mestskom úrade.
 2. Organizačný poriadok upravuje postavenie a pôsobnosť mestského úradu, jeho vnútornú organizáciu a členenie, deľbu práce v rámci mestského úradu, zásady riadenia, vzájomné vzťahy, vzťahy s ostatnými orgánmi mesta a orgánmi mestského zastupiteľstva, vzťahy k organizáciám a zariadeniam, ku ktorým vykonáva mesto zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu.

 Čl. 2

 
 Postavenie a pôsobnosť mestského úradu:
 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta . Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších orgánov mestského zastupiteľstva.
 3. Organizáciu mestského úradu, objem mzdových a technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje mestské zastupiteľstvo. 
 4. Mestský úrad v rámci svojej pôsobnosti najmä:
  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta, zabezpečuje prípravu, expedovanie, uloženie a archivovanie písomností, 
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mesta,
  3. pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom konaní a v poplatkovom konaní,
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  5. metodicky riadi organizácie mesta a koordinuje ich činnosť,
  6. zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy , ktoré sú prenesené na mesto osobitnými zákonmi,
  7. vedie evidenciu majetku mesta, prehľad o hospodárení s ním a vyvíja aktivity na jeho zveľaďovanie,
  8. zabezpečuje materiálne podmienky pre činnosť primátora a mestského zastupiteľstva,
  9. zabezpečuje všetku agendu výkonu samosprávy mesta, prác spojených s prípravou ako aj organizáciou volieb a referenda, hlasovania obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, so zabezpečením verejných zhromaždení a verejných diskusií občanov,
  10. zabezpečuje uplatňovanie niektorých ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov o finančnej kontrole a vnútornom audite,
  11. zabezpečuje komplexnú agendu vyvlastňovacieho konania v zmysle prenesenej kompetencie,
  12. organizuje kultúrne a športové podujatia pre verejnosť, zabezpečuje knižničné a internetové služby v knižniciach, ako aj prevádzku kín. 

 Čl. 3

 
 Organizácia mestského úradu:
 1. Mestský úrad tvoria zamestnanci mesta, ktorí sú zamestnaní na mestskom úrade /ďalej len „zamestnanci mestského úradu“/. Vzťahujú sa na nich ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Činnosť mestského úradu riadi prednosta. Schéma organizačnej štruktúry mestského úradu tvorí prílohu č. 1.
 2. Mestský úrad sa člení na tieto oddelenia:
  1. oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy,
  2. oddelenie ekonomické, 
  3. oddelenie regionálnej politiky, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov, 
  4. oddelenie organizačné, školstva a sociálnych vecí,
  5. oddelenie kultúry a športu,
  6. oddelenie investičnej činnosti a správy mestského majetku,
  7. oddelenie majetkovoprávne.
 3. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť na vykonanie niektorých činností, vybavuje vec oddelenie, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných prípadoch rozhoduje prednosta.
 4. Osobitnými predpismi je upravené postavenie a úlohy hlavného kontrolóra, Mestskej polície Vysoké Tatry v Starom Smokovci a Redakcie Tatranského dvojtýždenníka. 
 5. Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet mesta obsahuje samostatnú položku predstavujúcu objem mzdových prostriedkov ako aj objem finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov a údržbu a opravu.

 Čl. 4

 
 Prednosta mestského úradu:
 1. Mestský úrad riadi a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého na dobu neurčitú vymenúva do funkcie primátor. Prednosta zastupuje mestský úrad navonok.
 2. Prednosta je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
 3. Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným a podpisuje zápisnice z jeho zasadnutí.
 4. Prednostu mestského úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním určený zástupca.
 5. Prednosta plní najmä tieto úlohy:
  1. zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu, 
  2. navrhuje organizačnú štruktúru mestského úradu,
  3. koordinuje zostavenie návrhu rozpočtu mestského úradu a zabezpečuje jeho plnenie, 
  4. kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu a informuje o tom primátora, 
  5. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu, zariadení mesta a ich údržbu, 
  6. stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mestského úradu a spolupracuje pri tom aj s inými mestskými a obecnými úradmi,
  7. je oprávnený konať v obchodných a administratívno-právnych veciach v pôsobnosti mestského úradu, v rozsahu splnomocnení primátora, 
  8. zabezpečuje vzťahy a koordináciu oddelení mestského úradu, účelne organizuje prácu jednotlivých oddelení, zvoláva a vedie porady na prerokovanie riešených problémov,  
  9. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi mesta, orgánmi mestského zastupiteľstva, orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami , 
  10. dbá o dodržiavanie zákonnosti v práci mestského úradu, 
  11. predkladá materiály na zasadnutie orgánov mesta týkajúce sa činnosti mestského úradu, odpovedá na interpelácie poslancov, pripomienky mestských výborov, prípadne občanov, 
  12. podáva primátorovi návrhy v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestského úradu
  13. vytvára zamestnancom mestského úradu vhodné pracovné podmienky, dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov
  14. určuje pracovné náplne vedúcich oddelení mestského úradu
  15. zabezpečuje úlohy súvisiace s podateľňou a výpravňou písomnosti mesta a plní úlohy vyplývajúce zo Spisového a škartačného poriadku prostredníctvom pultu prvého kontaktu
 6. Prednosta plní aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverí primátor a mestské zastupiteľstvo..

 Čl. 5

 
 Sekretariáty:
 1. Úlohy súvisiace so zabezpečením chodu sekretariátu primátora vykonáva asistentka primátora, ktorá je podriadená primátorovi. Plní najmä tieto úlohy:
  1. zostavuje návrh pracovného programu primátora,
  2. vedie na počítači evidenciu korešpodencie primátora a vybavuje jeho administratívnu agendu, 
  3. zabezpečuje prípravu prijatia hostí primátorom, 
  4. vykonáva zúčtovanie autodopravy primátora, 
  5. zabezpečuje písomnú agendu civilnej ochrany obyvateľstva a obrany (COOaO), eviduje materiál skladov CO. 
  6. pripravuje dokumentáciu na rokovania a vedie z nich záznamy
  7. spravuje výdavky na reprezentačné účely primátora a zodpovedá za ich čerpanie
  8. spolupracuje s jednotlivými oddeleniami mestského úradu na úlohách, ktoré svojim obsahom vyžadujú koordinovanú prácu sekretariátu primátora na jednej strane a príslušného oddelenia na strane druhej
 2. Úlohy súvisiace so zabezpečením chodu sekretariátu prednostu ykonáva sekretárka prednostu, ktorá je podriadená prednostovi. Plní najmä tieto úlohy:
  1. zostavuje návrh pracovného programu prednostovi,
  2. vedie na počítači evidenciu korešpodencie prednostu a vybavuje jeho administratívnu agendu, 
  3. organizuje autodopravu mestského úradu a vykonáva jej zúčtovanie, 
  4. pripravuje dokumentáciu na rokovania a vedie z nich záznamy,
  5. spravuje výdavky na reprezentačné účely prednostu a zodpovedá za ich čerpanie.

 Čl. 6

 
 Informačné technológie:
 1. Úlohy súvisiace s informačnými technológiami mesta zabezpečujú informatici, ktorí sú podriadení prednostovi.
 2. Informatici plnia najmä tieto úlohy: 
  1. inštaláciu, údržbu a odstraňovanie porúch na informačných systémoch mesta,
  2. spravujú a dopĺňajú jednotlivé vrstvy Geografického informačného systému mesta,
  3. dohliadajú na bezpečnosť informačných systémov mesta, 
  4. zabezpečujú obnovu informačných systémov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasnými IT trendmi ,
  5. zabezpečujú prevádzku a údržbu telefónnej ústredne a koncových zariadení.

 Čl. 7

 
 Oddelenia mestského úradu:
 1. Základnými organizačnými útvarmi mestského úradu sú oddelenia, ktorých činnosť riadi vedúci oddelenia. Jednotlivé oddelenia spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z náplne ich činnosti. Pracovná náplň oddelení mestského úradu tvorí prílohu č. 2.
 2. Oddelenia plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ne vyplývajú z ich náplne a to najmä: 
  1. zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva, 
  2. pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, primátora mesta ,
  3. pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní , 
  4. pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, 
  5. koordinujú činnosť fyzických a právnických osôb v meste a organizácií mesta, 
  6. zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto všeobecne záväznými právnymi predpismi . 
 3. Oddelenia plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží mestské zastupiteľstvo, primátor, alebo prednosta súvisiace s náplňou ich činností.
 4. V činnosti oddelení sa uplatňujú najmä tieto princípy: 
  1. spolupráca oddelení pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo viacerých oddelení,
  2. koordinácia stanovísk, sporné stanoviská sa riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta . 
 5. Vedúci oddelení zodpovedajú za činnosť svojich oddelení prednostovi a primátorovi

 Čl. 8

 
 Vedúci oddelení mestského úradu:
 1. Vedúcich oddelení ustanovuje do funkcie primátor na návrh prednostu. Vedúci oddelení sú podriadení prednostovi.
 2. Vedúci oddelení zabezpečujú a zodpovedajú za plnenie úloh, ktoré pre oddelenie vyplývajú z náplne ich činnosti a vytvárajú pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky. Sú zodpovední za správne a včasné vypracovanie a realizáciu uznesení mestského zastupiteľstva, za odpovede na požiadavky mestských výborov, na interpelácie a diskusie poslancov a obyvateľov podľa určených termínov, za plnenie termínov uložených primátorom a prednostom, ako aj za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ich činnosti. 
 3. Vedúci oddelení , pri výkone svojej funkcie , zabezpečujú najmä tieto úlohy:
  1. riadia a zodpovedajú za prácu oddelenia,
  2. riadia, kontrolujú a hodnotia prácu zamestnancov oddelenia, ako aj plnenie úloh, 
  3. zodpovedajú za kvalitnú úroveň spracovania písomných materiálov, 
  4. informujú zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť, 
  5. spolupracujú s vedúcimi ostatných oddelení, 
  6. starajú sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a vytvárajú im vhodné pracovné podmienky, 
  7. zúčastňujú sa zasadaní orgánov mesta a mestského zastupiteľstva, verejných zhromaždení občanov mesta, a porád zvolávaných prednostom, prípadne primátorom ,
  8. dbajú o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
  9. predkladajú prednostovi návrh na pracovne náplne zamestnancov oddelenia a aktuálne ju upravujú.

 Čl. 9

 
 Zastupovanie zamestnancov:
 1. Prednostu a vedúceho oddelenia zastupuje počas neprítomnosti ním určený zamestnanec.
 2. Vedúci oddelení na svojich oddeleniach určia zastupovanie jednotlivých zamestnancov tak, aby bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh i v neprítomnosti zastupovaného. 
 3. Zastupovaný a zástupca sú povinní sa pri vykonávaní funkcie vzájomne informovať o stave plnenia úloh, najmä upozorniť na dôležité okolnosti, povinnosti a stav zabezpečenia úloh. Informáciu o stave plnenia osobitne závažných úloh si odovzdajú písomne. 
 4. Zastupovaný si môže vyhradiť rozhodnutie o osobitne dôležitých otázkach. Zástupca môže odložiť rozhodnutie do návratu zastupovaného, ak to povaha veci pripúšťa. Ak nie je možné rozhodnutie odložiť, požiada o rozhodnutie príslušného nadriadeného.

 Čl. 10

 
 Odovzdávanie a preberanie funkcie:
 1. Pri odovzdávaní a preberaní funkcie sa vyhotoví zápis o prevzatí písomnej agendy, právnej agendy a o stave plnenia úloh. Zápis podpíše odovzdávajúci, preberajúci a jeho bezprostredne nadriadený.
 2. Pri preberaní funkcie so zodpovednosťou za zverené hodnoty sa spíše dohoda o hmotnej zodpovednosti.

 Čl. 11

 
 Ochrana majetku:

Za ochranu objektov a zvereného majetku zodpovedá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi primátor, prednosta, vedúci oddelení ako aj ďalší zamestnanci v rozsahu svojej právomoci.

 

 Čl. 12

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Prednosta a vedúci oddelení sú povinní oboznámiť podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom, prípadne jeho zmenami najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň ich nástupu. O oboznámení s Organizačným poriadkom sa vedie písomná dokumentácia.
 2. Spisovú službu, obeh písomnosti a účtovných dokladov, ako aj používanie pečiatok upravujú osobitné predpisy. 
 3. Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku v objekte mestského úradu upravuje osobitný predpis. 
 4. Organizačný poriadok je k dispozícií na mestskom internete, u prednostu, na oddelení organizačnom, školstva a sociálnych vecí.
 5. Organizačný poriadok mestského úradu, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo, 
 6. Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci zo dňa 23. marca 2003 v znení zmien schválených uzneseniami MZ č. 14/2004, č. 18/2004, č. 22/2005, č. 30/2006.
 7. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
 

Ing. Ján M o k o š v. r .
primátor


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka