Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka č. 97/2018

 

MESTO VYSOKÉ TATRY

so sídlom Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1

 

zverejňuje ponuku č.  97/2018 na prenájom časti pozemku registra C-KN č. 4453/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2, v k. ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica za účelom predaja perníkov a cukrárenskej výroby

 

Podmienky prenájmu:

 

Pozemok sa nachádza v k. ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Lomnica 

Cena za prenájom je určená na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry a činí  70,00 € za m2 a rok.

 

Termín a miesto podania ponuky:

Ponuky v zalepenej obálke s označením „ Neotvárať – ponuka č. 97/2018“ zasielajte v lehote do   21.12.2018 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec č. 1.

Ponuka musí obsahovať:

  • názov a adresu uchádzača, právnu formu s fotokópiou živnostenského listu, prípadne zriaďovacej listiny,
  • čestné vyhláseniauchádzača, že nie je osobou v zmysle § 9a ods.6 , alebo ods.7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • podnikateľský zámer s popisom využitia pozemku,
  • cenovú ponuku za prenájom, ktorá nesmie byť nižšia ako ponúka mesto, spôsob platby nájomného,
  • dobu nájmu.

Doručené ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo budú doručené po určenej lehote, budú z výberu vylúčené. Jeden záujemca môže podať len jednu ponuku, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.

Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 3 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená nájomná zmluva. V prípade, že vybraný uchádzač odstúpi od zmluvy, resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené ponuky.

 

Ostatné podmienky a bližšie informácie na odd. majetkovoprávnom:

Mgr. Iveta Mazureková, Mesto Vysoké Tatry, majetkové odd., prízemie, č. dv. 19., tel.: 052/4780458, www.vysoketatry.sk, e-mail: iveta.mazurekova@vysoketatry.sk

 

V Starom Smokovci 05.12.2018                                                

 

 

   

      Ing. Ján   Mokoš, v.r.

                                                                                                                       primátor mesta


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka