Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka č. 98/2018

MESTO VYSOKÉ TATRY

so sídlom Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1

zastúpené Ing. Jánom Mokošom, primátorom

 

zverejňuje ponuku č. 98/2018 na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku C-KN, parc. č. 39/19 o výmere 2077 m2 v k. ú. Tatranská Lomnica časť Tatranská Lomnica vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry,

 na prevádzkovanie detskej lyžiarskej školy

 

Podmienky prenájmu:  

Minimálna cena za prenájom pozemku je 1.000,00 € za obdobie od 22.12.2018 do 30.04.2019.

Vzhľadom na to, že predmetom ponuky na nájom je pozemok, ktorý tvorí časť areálu vhodného na prevádzku lyžiarskej škôlky, odporúča sa budúcemu nájomcovi uzatvoriť si nájom na priľahlé pozemky vo vlastníctve Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR.

 

Termín a miesto podania ponuky:  

Ponuky v zalepenej obálke s označením „ Neotvárať – ponuka č. 98/2018“ zasielajte v lehote do  21.12.2018 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec č. 1.

 

Ponuka musí obsahovať:

  • názov a adresu uchádzača, právnu formu s fotokópiou živnostenského listu, prípadne zriaďovacej listiny,
  • čestné vyhláseniauchádzača, že nie je osobou v zmysle § 9a ods.6 , alebo ods.7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • podnikateľský zámer,
  • cenovú ponuku za prenájom, ktorá nesmie byť nižšia ako ponúka mesto, spôsob platby nájomného.

 

Podmienky:

Doručené ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo budú doručené po určenej lehote, budú z výberu vylúčené. Jeden záujemca môže podať len jednu ponuku, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.

Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 3 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená nájomná zmluva. V prípade, že vybraný uchádzač odstúpi od zmluvy, resp. v určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené ponuky.

 

Ostatné podmienky a bližšie informácie:

Mgr. Iveta Mazureková, Mesto Vysoké Tatry, majetkovoprávne odd., prízemie, č. dv. 19., tel.: 052/4780458, www.vysoketatry.sk, e-mail: iveta.mazurekova@vysoketatry.sk

 

V Starom Smokovci  06.12.2018                                               

 

 Ing. Ján   Mokoš, v.r.  

                                                                                                                 primátor mesta


 

dnes je: 15.7.2019

meniny má: Henrich

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka