Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka č. 157/2019

Obchodná verejná  súťaž  č. 157/2019

na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Vysoké Tatry

 

Mesto Vysoké Tatry

 

Sídlo: Mestský úrad vo Vysokých Tatrách, 062 01 Starý Smokovec

Zastúpené: Ing. Ján Mokoš, primátor

IČO: 00 326 585

( ďalej len „ Mesto“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry v platnom znení

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku

 

 1. Predmet súťaže:

           Predmetom súťaže je nájom nebytových priestorov o výmere 138,77 m2 umiestnených na II. podzemnom podlaží v objekte „Obvodné zdravotné stredisko“ s.č. 10 Štrbské Pleso, nachádzajúci sa na pozemku registra C-KN parcela č. 3674/2 k.ú. Štrba, časť Štrbské Pleso. Objekt sa nachádza v centre Štrbského Plesa. V časti objektu sa nachádza lekáreň, ubytovňa, ambulancia lekára. V ponúkaných nebytových priestoroch sa nachádzala stomatologická ambulancia, ako aj ostatné priestory slúžili pre zdravotnícke potreby. Mesto ponúka nájom priestorov na dobu neurčitú a uprednostní ponuku, kde by záujemca využíval priestory pre poskytovanie zdravotníckych služieb.

 

 1. Podmienky súťaže:
 • Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy môžu podávať právnické osoby a fyzickéosoby oprávnené na podnikanie,
 • Minimálna cena nájmu za 1 m2 a rok je stanovená vo výške 30,00 € (slovom:tridsaťEur), v prípade, že v nebytových priestoroch budú poskytované zdravotnícke služby je minimálna cena – ambulancia 13,50 € za 1 m2 a rok, ostatné priestory 8,30 € za 1 m2 a rok.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady – odber plynu, elektrická energia, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, služby telekomunikácií a pod. Dodávku týchto služieb si zabezpečí nájomca na základe ním uzatvorených zmlúv.
 • Záväzok nájomcu podpísať nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia a pri jej podpise uhradiť cenu za nájom vo výške dvojmesačného nájomného.
 • Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne do podateľne Mestského úradu vo Vysokých Tatrách062 01 Starý Smokovec č.1 v termíne do 30.6.2019,

             do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:     

 

„ NEOTVÁRAŤ - Obchodná verejná  súťaž č. 157/2019 –

nájom nebytových priestorov

v Obvodnom zdravotnom stredisku Štrbské Pleso „

 

na adresu:            Mesto Vysoké Tatry,

Mestský úrad Vysoké Tatry ,

062 01 Starý Smokovec č. 1

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu vo Vysokých Tatrách.

 

 1. Písomný návrh musí obsahovať najmä:
 • návrh nájomnej zmluvy v písomnej forme (vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok)
 • účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle priloženého vzorunájomnej zmluvy; účastník je povinný doplniť údaje a návrh vlastnoručne podpísať
 • návrh nájomnej zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku
 • predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, doplňovať a upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov
 • návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne súťaže, budú odmietnuté
 • presnú identifikáciu záujemcu podľa výpisu z OR, resp. živ. registra s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania návrhu bezo zmien, takto:

           

            Nájomca fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri:

            obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, č. účtu, zastúpená – titul, meno,

            priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živ.registri ..........č.............

            oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, email, fax.

 

            Nájomca právnická osoba zapísaná v obchodnom registri:

            obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, č. účtu, štatutárny orgán podľa výpisu

            z OR, údaj o registrácii – OR OS v ............... odd..........vložka..............

            oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, email, fax.

 

 1. V súlade s § 6 ods. 6 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,    všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu,   inak sú neplatné.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predložený návrh nájomnej zmluvy dopĺňať.
 3. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude využitie priestorov a ponúknutá cena.
 4. Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú písomne oznámené všetkým účastníkom     v termíne do 10 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou. Zasadnutie     komisie je neverejné. Schválenie nájomcu a nájomnej zmluvy podlieha schváleniu    Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých Tatrách.
 5. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už     zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú     tieto skutočnosti uverejnené spôsobom akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 6. vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

Obhliadka majetku:

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Alenou Čechovou , MsÚ Vysoké Tatry, oddelenie majetkové, 06201 Starý Smokovec, tel. č. 052/4780436, email.:  alena.cechova@vysoketatry.sk

 

V Starom Smokovci dňa 4.3.2019

      

                                                                                                 

                                                                                                           Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                 primátor

 

 

N Á V R H

ZMLUVA  O NÁJME

NEBYTOVÉHO PRIESTORU

uzatvorená v súlade so Zák. č. 116/1990 Z.z.

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

č.  ..... - MsÚ/.........

 

I.

Zmluvné strany

 

1.1  Prenajímateľ :      Mesto Vysoké Tatry

                                    So sídlom: Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1

                                    Zastúpené: Ing. Ján Mokoš, primátor

                                    IČO: 00326585   

                                    bankové spojenie: 4008889447/7500 ČSOB Poprad

                                    (ďalej len „prenajímateľ“)

 

1.2  Nájomca :            ...........

                                    ................ 

                                    So sídlom: ........

                                    Zastúpené: ................

                                    IČO:  ................

                                    registrácia: ..........................

                                    (ďalej len „nájomca“)

 

II.

Predmet  zmluvy

2.1       Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti: Obvodné zdravotné stredisko, Štrbské Pleso s.č. 10, postavenej na pozemku registra C-KN parc. č. 2674/2 k.ú. Štrba, časť Štrbské Pleso.

2.2       Prenajímateľ prenajíma nájomcovi  nebytové priestory nachádzajúce sa na II. nadzemnom podlaží v objekte  uvedenom v čl. II. bod 2.1 o výmere:

            - miestnosť č. 1 ambulancia – 26,65 m2, miestnosť č. 2 RTG – 9,18 m2, miestnosť č. 3 sklad – 6,30 m2, miestnosť č. 4 kancelária – 15,40 m2, miestnosť č. 5  umyvárka – 7,32 m2, miestnosť č. 6 – chodba – 5 m2, miestnosť č. 7 podkrovie - 13,26 m2, miestnosť č. 8 čakáreň – 23,56 m2, miestnosť č. 9 chodba – 15 m2, sociálne zariadenie – 17,10 m2.

2.3       Nájomca preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza, t.j. ako stojí a leží o čom  bude spísaný záznam.

 

III.

Účel nájmu

3.1       Nájomca bude predmet nájmu užívať za účelom:

            - .....................................................

       

IV.

Doba trvania nájmu

4.1       Zmluvné strany sa dohodli na prenájme nebytových priestoroch, uvedených v čl. II.

            zmluvy na dobu neurčitú.

 

V.

Cena za nájom

5.1       Nájomné je určené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Vysoké Tatry schválenými Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých Tatrách a dohodou zmluvných strán.

5.2       Ročná výška nájomného predstavuje : 138,77 m2 x ........ €             t.j. ............... €

            (Slovom:...............................................................)

5.3       Prenajímateľ má právo požadovať zvýšenie výšky nájomného o percentuálnu mieru ročnej inflácie oficiálne zistenej v Slovenskej republike a vyhlásenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom má dôjsť k zvýšeniu nájomného. Takáto úprava výšky nájomného bude prenajímateľom vykonaná písomným oznámením nájomcovi, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia nájomcovi, pokiaľ nebude uvedený neskorší dátum platnosti a účinnosti novej výšky nájomného určenej so zohľadnením ročnej inflácie podľa tejto zmluvy.

5.4       Zvýšená výška nájomného na základe doručeného oznámenia prenajímateľa za daný kalendárny rok bude vzatá za základ pre nový výpočet nájomného pre nasledujúci kalendárny rok pri totožnom ďalšom postupe, ak bude prenajímateľom uplatnený. Takýto postup platí pri výpočte výšky nájomného za každý nový kalendárny rok po celú dobu trvania tejto zmluvy.

5.5       Prenajímateľ má právo a nájomca je povinný uzatvoriť dodatok k zmluve, prípadne novú zmluvu v prípade schválenia nového predpisu o oceňovaní nehnuteľností alebo ak bude novelizáciou Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválená iná minimálna cena za nájom.

5.6       Pre zabezpečenia splácania nájomného v prípade platobnej neschopnosti nájomcu je

            nájomca pri podpise zmluvy povinný uhradiť prenajímateľovi na účet č.

            SK77 7500 0000 0040 0888 9447 zálohu vo výške trojmesačného nájomného, t.j.

             ................. €. V prípade, že záloha nebude použitá /na účel úhrady nájomného/, po

            skončení doby nájmu bude nájomcovi vrátená.

5.7       Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové náklady, vodné a stočné, elektrická

energia,  bude nájomca uhrádzať formou zálohových platieb vo výške predpokladaných ročných nákladov na prenajatý priestor, a to na základe samostatne uzatvorenej zmluvy s Tatry Teplo, s.r.o. na jeho účet.

 1. Ďalšie prevádzkové náklady, napr. odvozkomunálneho odpadu hradí nájomca

na základe ním uzatvorených zmlúv o dodávke týchto služieb.

 

VI.

Splatnosť nájomného

6.1       Nájomné je splatné štvrťročne, do posledného dňa prvého mesiaca príslušného  

            štvrťroka vo výške ¼ dohodnutého nájomného:                   .............. € / štvrťročne

            Variabilný symbol pre platby za nájomné bude každoročne upravený podľa priloženej

             inštrukcie.

6.2       Nájomca poukáže platbu nájomného na účet prenajímateľa. Povinnosť zaplatiť

            nájomné je splnená pripísaním poukázanej sumy na účet prenajímateľa.

6.3       V prípade nedodržania doby splatnosti má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % za každý omeškaný deň.

 

 

 

 

VII.

Skončenie nájmu

7.1       Nájom je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, písomnou 

            formou.

7.2       Prenajímateľ a nájomca môžu ukončiť zmluvu výpoveďou bez udania dôvodu.   

            Výpovedná lehota je tri mesiace; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po

            doručení výpovede.

7.3       V deň ukončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi uvoľnené

            priestory v stave,  ktorý zodpovedá obvyklému opotrebeniu s prihliadnutím na riadne

            užívanie a údržbu. O odovzdaní sa spíše záznam.          

 

VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1       Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v stave, v ktorom stojí a leží, pričom nájomcovi je predmet nájmu dobre známy.

8.2       Prenajímateľ alebo ním určení splnomocnení zamestnanci majú právo vstupovať za prítomnosti nájomcu do prenajatých nebytových priestorov za účelom kontroly dodržiavania účelu nájmu a zisťovania ich technického stavu.

8.3       Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu nie je zaťažený právami tretích osôb, ktoré   by mohli nájomcovi brániť v jeho riadnom užívaní.

8.4       Nájomca nesmie dať predmet nájmu, ani jeho časť do podnájmu ďalšej osobe bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

8.5       Obe zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní, kedy ku zmene došlo, písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu týkajúcu sa zmeny právnej subjektivity (ako napr. zmena právnej formy, zmena obchodného mena, zmena sídla a pod.), ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.

8.6       Nájomca je povinný zabezpečovať v plnom rozsahu vo vzťahu k účelu nájmu a predmetu nájmu plnenie povinností, vyplývajúcich z dodržiavania zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vrátane starostlivosti o požiarno-technické zariadenia, elektrickú inštaláciu ako aj predpisov o ochrane životného prostredia. Nájomca je povinný vykonávať na vlastné náklady revíziu vyhradených technických zariadení v zmysle platných predpisov v priestoroch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa Čl. II., bod 2.2. Kópie o vykonaných prehliadkach a skúškach je povinný odovzdať prenajímateľovi.

8.7       Počas doby trvania nájmu nájomca môže vynakladať investície a vykonávať stavebné úpravy a opravy na premete nájmu len po písomnom súhlase prenajímateľa, v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Vysoké Tatry v platnom znení.

8.8       Pred začatím takto schválených a odsúhlasených prác je nájomca povinný predložiť žiadosť, projekt, rozpočet prác a súhlas prenajímateľa, podľa rozsahu prác aj súhlas príslušného stavebného úradu. Po ukončení prác nájomca predloží faktúry a súpis vykonaných prác. Prenajímateľ práce prevezme o čom vyhotoví písomný záznam.

8.9       Prenajímateľ môže rozhodnúť po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva, že vynaložené investície, ktoré zhodnotia stavebnú podstatu predmetu nájmu budú z nájmu odpočítané.

8.10     O zápočte investícií bude vyhotovený dodatok k nájomnej zmluve.

8.11     Nájomca nemá nárok na náhradu vynaložených investícií do predmetu nájmu, ktoré prenajímateľom neboli odpočítané.

8.12     Nájomca je povinný podieľať sa na nákladoch za spotrebu energií za užívanie spoločných priestorov podľa podielu prenajatej plochy k ploche spoločných priestorov.

8.13     Nájomca je povinný podieľať sa na upratovaní spoločných priestorov.

8.14     Bežné opravy a údržbu predmetu nájmu bude nájomca vykonávať sám, na vlastné náklady.

8.15     Nájomca súhlasí s tým, že ak prenajímateľ bude nútený obmedziť alebo vylúčiť prevádzku niektorých častí budovy alebo technických zariadení, alebo preruší dodávku energií v záujme odvrátenia vzniku škody, alebo zmenšenia jej následkov, alebo v prípade iných objektívnych okolností, nemá nájomca nárok na náhradu škody a prenajímateľ nemá povinnosť zabezpečovať náhradné kapacity.

8.16     Nájomca berie na vedomie zákaz reklamy v budove a na budove iným spôsobom ako dohodnutým. Nájomca je povinný požiadať prenajímateľa o písomný súhlas s priložením návrhu reklamy.

8.17     Reklamné plochy budú riešené žiadosťou o povolenie reklamy na príslušnom stavebnom úrade.

 

IX.

Doručovanie

Akékoľvek doručovanie podľa Zmluvy nadobúda účinnosť po tom, ako nastane najskoršia z nasledujúcich udalostí:

- prevzatie zásielky adresátom,

- odmietnutie prevzatia zásielky adresátom alebo odmietnutie adresáta vystaviť

   potvrdenie o odmietnutí prevzatia osobne doručovanej zásielky, alebo

- dňom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu neprevzatia

  adresátom.

 

X.

Poistenie predmetu nájmu

10.1     Poistenie objektu, kde sa predmet nájmu nachádza pre prípad poškodenia alebo 

            zničenia veci živelnou udalosťou je zabezpečené v rozsahu poistnej zmluvy

dojednanej správcom objektu.

10.2     Poistenie vecí a majetku pre prípad odcudzenia alebo poškodenia, ktoré sú vo

            vlastníctve nájomcu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady uzavretím samostatného

            poistenia.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

11.1     Táto Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

            nadobúda deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.

11.2     Táto Zmluva bola uzatvorená na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 157/2019

            zverejnenej dňa 4.3.2019 a schválená Mestským zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách

            Uznesením č. ........ zo dňa ..................

11.3     Pre vzťahy neupravené touto Zmluvou platia ustanovenia Zákona č.116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme  a podnájme nebytových priestorov a všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme.

11.4     Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno uskutočniť len písomne, so súhlasom oboch

            zmluvných strán, písomne, formou číslovaných dodatkov, po predchádzajúcom

            schválení mestským zastupiteľstvom.

11.5     Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory zo Zmluvy prednostne dohodou a

            rokovaním.

11.6     Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

            dostane po 2 vyhotoveniach.

11.7     Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, rozumejú jej a na znak súhlasu   

            ju vlastnoručne podpisujú.

 

V Starom Smokovci .................

                                   

 

 

 

 

 

          ....................................                                               ....................................

                prenajímateľ                                                                nájomca


 

dnes je: 15.7.2019

meniny má: Henrich

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka