Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia a program zasadaní


Pozvánka na zasadanie 27.6.2019

Pozvánka

Pozvánka

 

Podľa § 12, ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

zvolávam

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční

 

 

vo štvrtok 27. júna  2019 o 14:00 hod.

 

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.

 

Program:

       1.Otvorenie ,schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

       2. Kontrola plnenia uznesení MZ                                                                

       3. Správa o vykonaných kontrolách 

       4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

       5. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2019

       6. Správa o hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       7. Správa o energetickom hospodárení TATRY-TEPLO za rok 2018

       8. Správa o hospodárení VPS Vysoké Tatry za rok 2018

       9. Návrh na úpravu rozpočtu

       10. Nájmy a prevody

       11. Schválenie Programu odpadového hospodárstva 2016-2020

       12. Schválenie Zásad odmeňovania a poskytovania paušálneho príspevku na občianskych 

             obradoch a slávnostiach

       13. Schválenie Doplnku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ

       14. Schválenie VZN

       15. Rekonštrukcia a správa verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry

       16. Interpelácie poslancov

       17. Diskusia

       18. Záver

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                primátor

Aktuálny rok 2019

ÚvodÚvodná stránka