Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 29.9.2016

Účinnosť: 1.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry

 

            Mestské zastupiteľstvo Mesta Vysoké Tatry na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušných ustanovení zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa uznieslo na tomto

 

všeobecne záväznom nariadení                                                                                                  (ďalej len „VZN“)

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok a postupu pri prideľovaní a užívaní nájomných bytov a opakovanom nájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry.
 2. Toto VZN upravuje:
 • postup pri podávaní žiadostí o pridelenie nájomného bytu a ich evidencia,
 • podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať,
 • postup pri prideľovaní nájomných bytov,
 • nájomná zmluva, podmienky užívania nájomných bytov,
 • podnájom nájomného bytu a výmena nájomných bytov,
 • skončenie nájmu bytu.
 1. Bytový fond mesta, na ktorý sa vzťahuje toto VZN tvoria nájomné byty v bytových domoch postavených s podporou dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bývania Slovenskej republiky a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
 2. Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“) ako vlastník bytov a prenajímateľ zabezpečuje právnu stránku prideľovania bytov a určenie nájomníka.
 3. Správcom bytov vo vlastníctve mesta je spoločnosť Tatry-Teplo s.r.o. Vysoké Tatry (ďalej len „TT“), ktorá zabezpečuje užívateľské a nájomné vzťahy podľa Občianskeho zákonníka.

 

 

 

Čl. 2

Podávanie žiadosti a ich evidencia

 

 1. Možnosť podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu (ďalej len „žiadosť) má fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony (ďalej len „žiadateľ“).
 2. Žiadosť musí byť podaná písomne a každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.
 3. V prípade, že žiadosť podáva jeden z manželov, má sa za to, že žiadosť podávajú manželia spoločne.
 4. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého bydliska, adresu prechodného bydliska, prípadne korešpondenčnú adresu, dátum podania žiadosti (rozhodujúca je prezenčná pečiatka podateľne MsÚ), odôvodnenie naliehavosti riešenia bytovej situácie, ktoré môžu mať význam pri posudzovaní pre pridelenie nájomného bytu, vlastnoručný podpis.
 5. Evidenciu žiadostí vykonáva Mestský úrad Vysoké Tatry, oddelenie majetkové, ktoré žiadosť zaeviduje a o zaradení uchádzača do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu písomne vyrozumie.

 

 

Čl. 3

Podmienky pridelenia nájomného bytu

 

 1. Mesto prenajme nájomný byt žiadateľovi, ktorým môže byť fyzická osoba:
 • žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
 • žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima ak:
 1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. ide domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
 3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta.
 • ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka podľa zákona o rodine, ak takáto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
 • žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada podľa osobitného predpisu.
 1. Mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich sa posudzuje spoločne podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu. Mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorého sa príjem poberal.
 2. Fyzickým osobám podľa ods. 1) písm. b) bod 3 mesto prenájme maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov, táto podmienka je dodržaná ak sa prenajme najviac jeden byt.
 3. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta, alebo byť v minulom období občanom mesta s trvalým pobytom najmenej päť rokov, alebo viac ako päť rokov bývať v zariadení typu ubytovňa, slobodáreň a pod. bez možnosti získania trvalého pobytu na území mesta, alebo byť v trvalom pracovnom pomere u zamestnávateľa v prevádzke na území mesta, alebo vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť na území mesta.
 4. Žiadateľ nemôže vlastniť sám, alebo jeho najbližší príbuzní t.j. tí, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti (manžel, manželka, plnoleté deti) byt, rodinný dom, celoročne obývateľnú chatu, prípadne byť spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti.
 5. Žiadateľ si musí plniť svoje záväzky a povinnosti voči mestu podľa všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj záväzky vo vzťahu k organizáciám mesta.
 6. Podmienky ustanovené v ods. 1 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

 

 

Čl. 4

Postup pri prideľovaní nájomných bytov

 

 1. Pri prideľovaní novopostavených nájomných bytov:
 • primátor Mesta Vysoké Tatry (ďalej len „primátor“) vymenuje bytovú komisiu zloženú z predsedov mestských výborov a zamestnancov mesta; bytová komisia je poradným orgánom primátora, ktorá pripraví návrhy na pridelenie nájomné bytu konkrétnemu žiadateľovi, zároveň navrhne náhradníkov na pridelenie nájomného bytu,
 • všetkým žiadateľom zaevidovaných v zozname žiadateľov o pridelenie nájomného bytu Mestský úrad Vysoké Tatry, oddelenie majetkové zašle dotazník, v ktorom žiadateľ vyplní :
 1. osobné údaje
 2. menovitý zoznam osôb, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti
 3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nevlastní žiadnu nehnuteľnosť
 4. súhlas na spracovanie osobných údajov
 5. údaj o požadovanom byte (počet izieb)
 6. k dotazníku priloží potvrdenia o príjme - potvrdenie o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň k dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci kalendárnyrok, alebo výpis z daňového priznania k dani z príjmov (podnikateľov) za predchádzajúci kalendárny rok, preukázanie o priznaní dôchodku a jeho suma a pod.,
 • ak žiadateľ v určenej lehote neodovzdá vyplnený dotazník s potrebnými prílohami bude zo zoznamu žiadateľov vyradený, bez toho aby bol o vyradení vyrozumený,
 • bytová komisia v jednotlivých prípadoch môže preveriť aktuálnosť a pravdivosť údajov, ktoré žiadateľ uvedie v dotazníku,
 • pri výbere žiadateľov sa uprednostňujú rodiny s maloletými deťmi s prihliadnutím na počet členov domácnosti, v ďalšom poradí neúplné rodiny, bezdetné rodiny, slobodní občania a občania bývajúci v objektoch vo vlastníctve mesta, ktoré vyžadujú rekonštrukciu, prestavbu, prípadne sú určené na iné využitie,
 • o pridelení bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhoduje primátor na základe návrhu bytovej komisie, pričom o pridelenie 10 % z celkového počtu obstarávaných bytov môže rozhodnúť primátor bez návrhu komisie.
 1. Pri prideľovaní voľného nájomného bytu sa byt pridelí určenému náhradníkovi alebo žiadateľovi zo zoznamu žiadateľov podľa poradia alebo podľa naliehavosti bytovej situácie žiadateľa, pričom žiadateľ musí spĺňať podmienky pridelenia nájomného bytu v súlade s čl. 3 tohto VZN a predložiť doklady, tak ako je uvedené v čl. 4, ods. 1 písm. b). O pridelení bytu rozhoduje primátor. Vo výnimočných prípadoch je možné prideliť byt aj žiadateľom, ktorí nie sú zaradení v zozname žiadateľov o pridelenie nájomného bytua to:
 • ak ide o osobu, ktorá z vlastného podnetu uvoľňuje väčší byt a je ochotná uzatvoriť nájomnú zmluvu k menšiemu bytu,
 • ak ide o bytovú náhradu podľa osobitného predpisu,
 • v prípade nevyhnutných potrieb mesta,
 • v prípade živelnej pohromy.
 1. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, mesto vyzve nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým ukončením nájomnej zmluvy o možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy a predĺženia nájmu bytu. Pri opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy musí nájomca spĺňať podmienky pridelenia nájomného bytu v súlade s čl. 3 tohto VZN. 

 

 

Čl.5

Nájomná zmluva a podmienky užívania nájomných bytov

 

 1. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
 • dobu nájmu,
 • výšku mesačného nájomného,
 • podmienky opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu,
 • opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
 • skončenie nájmu,
 • výšku finančnej zábezpeky,
 • zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
 1. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov:
 • ak nájomca je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom (bezbariérový byt), pričom v tomto prípade môže byť doba nájmu 10 rokov,
 • ak nájomca je osoba v súlade s čl. 3, ods. 1) písm. d), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu môže byť najviac 10 rokov.
 1. Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (bezbariérový byt) možno uzavrieť aj so žiadateľom, ktorý nie je zdravotne postihnutý a ak mesto neeviduje žiadateľa so zdravotným postihnutím. Takúto nájomnú zmluvu možno uzavrieť najviac na 1 rok.
 2. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy bude mesto nájomcu informovať minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. Opakované uzatvorenie nájmu, resp. predĺženie nájmu sa realizuje na základe novej zmluvy o nájme bytu, ostatné zmeny a doplnenia zmluvy o nájme bytu možno realizovať na základe dodatkov.
 3. Nájomná zmluva ďalej musí obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho šesťmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky je maximálne 30 kalendárnych dní pred podpisom nájomnej zmluvy o nájme bytu. V prípade, že k podpisu zmluvy o nájme bytu nedôjde je mesto povinné finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.
 4. Finančná zábezpeka podľa ods. 5) slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním bytu a nákladov na prípadné poškodenie bytu. Mesto finančnú zábezpeku vedie na osobitnom účte.
 5. Mesto nie je oprávnené požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré nesúvisia priamo s užívaním bytu.
 6. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy je mesto povinné umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.
 7. Nájomný byt nie je možné užívať na iné účely ako na bývanie.
 8. V nájomných bytoch nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť ani poskytovať ubytovanie v súkromí.
 9. Nájomca má dbať na to, aby v dome boli vytvorené podmienky zaisťujúce aj ostatným užívateľom bytov v dome nerušený výkon ich práv, bude dodržiavať platný domový poriadok. V prípade poškodenia, ktoré v byte alebo v obytnom dome spôsobí sám alebo osoby s ním spolubývajúce, odstráni a uhradí v plnej výške. Ak sa tak nestane, má mesto ako prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov.
 10. Mesto ako vlastník bytu je oprávnené vykonávať kontrolu stavu prenajatého bytu a spôsobu jeho užívanie počas doby nájmu. Vykonanie kontroly sa podľa okolností prípadudotknutým nájomcom vopred oznámi vhodným spôsobom.
 11. TT ako správca bytov tvorí z dohodnutého nájomného fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov.
 12. Mesto zachová nájomný charakter nájomných bytov po dobu najmenej 30 rokov.

 

 

Čl. 6

Podnájom a výmena nájomných bytov

 

 1. Nájomca bytu nemôže dať časť bytu alebo celý byt do podnájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe.
 2. Výmenu bytov je možné uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase nájomcov bytu a primátora mesta.

 

 

Čl. 7

Skončenie nájmu bytu

 

 1. Nájom končí uplynutím dohodnutej doby nájmu.
 2. Nájom je možné ukončiť aj :
 • výpoveďou v zmysle Občianskeho zákonníka,
 • dohodou zmluvných strán,
 • odstúpením od zmluvy.
 1. Pri ukončení nájmu je nájomca povinný vypratať a odovzdať v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na jeho opotrebovanie. Byt je povinný odovzdať do troch dní od ukončenia nájomnej zmluvy.
 2. Nájomca v prípade akéhokoľvek dôvodu ukončenia nájmu bytu nemá nárok poskytnutie žiadnej bytovej náhrady.
 3. Pri ukončení nájmu mesto vráti nájomcovi zaplatenú finančnú zábezpeku zníženú o nedoplatky nájomného, poplatkov za služby spojené s bývaním a prípadného poškodenia užívaného nájomného bytu nad rámec bežného opotrebovania.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Vysoké Tatry na pripomienkovanie občanom dňa 14.9.2016 a zvesený dňa 29.9.2016, bez pripomienok.
 2. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých Tatrách dňa 29.9.2016.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Vysoké Tatry dňa 7.10.2016 a zvesené dňa 24.10.2016.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 3/2016 nadobúda účinnosť 1.11.2016.
 5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 1/2011 z 10.2.2011 o úprave nájmov bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry.

 

                                                                                                Ing. Ján Mokoš

                                                                                                      primátor

 

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka